Δήλωση παραχώρησης χρήσης προσωπικών δεδομένων

Συμπληρώνοντας την παρούσα ηλεκτρονική φόρμα και υποβάλλοντας το σχετικό video, αναρτάτε οικειοθελώς βιογραφικά σας στοιχεία, πληροφορίες  και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Με την οικειοθελή, κατά τον τρόπο αυτό, υποβολή προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών, που σας αφορούν, συναινείτε στην αποθήκευση, χρήση, επεξεργασία και διαβίβαση αυτών αποκλειστικά στην επιστημονική ομάδα και στην ομάδα διαχείρισης του έργου, προκειμένου να αξιολογηθείτε για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα «WOMENTORS: Ενδυνάμωση νέων γυναικών». Το Ίδρυμα Λαμπράκη, εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται ανωτέρω, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση και όπου απαιτείται, έγκρισή σας. Για την πολιτική διαχείρισης, προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη συμμόρφωση του Ιδρύματος με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων GDPR (ΕΕ) 2016/679 & Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και την ελληνική νομοθεσία  μπορείτε να ενημερωθείτε στον δικτυακό τόπο του Ιδρύματος, στο www.lrf.gr.