Ενδυνάμωση

«Ως ενδυνάμωση νοείται η εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία οι γυναίκες αποκτούν δύναμη και καλύτερο έλεγχο της ζωής τους, τη δυνατότητα να λαμβάνουν σημαντικές αποφάσεις που τις αφορούν καθώς και την ικανότητα να προχωρούν σε στρατηγικές επιλογές.

Συνίσταται από τη συνείδηση της αξίας και των δυνατοτήτων τους, το δικαίωμά τους στην επιλογή, το δικαίωμά τους στην πρόσβαση σε ίσες ευκαιρίες και πόρους, το δικαίωμά τους στον έλεγχο της ζωής τους στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα και την ικανότητά τους να συμπράττουν και να επηρεάζουν τις διαδικασίες κοινωνικής αλλαγής προς όφελός τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο».

European Institute for Gender Equality (EIGE)