Σεμινάρια

Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών που θα πραγματοποιηθούν θα είναι μικτά, δια ζώσης και εξ αποστάσεως, και θα εξελίσσονται σε 4 θεματικές ως εξής:

 

Σεμινάριο Α

Εκπαίδευση νέων γυναικών με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους μηχανισμούς και τις δομές προάσπισής τους και την ικανότητά τους για συνηγορία.

Σεμινάριο Β

Ενδυνάμωση, ενημέρωση και εκπαίδευση νέων γυναικών για την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής και σωματικής τους υγείας και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Σεμινάριο Γ

Εκπαίδευση για την οικονομική ενδυνάμωση των νέων γυναικών με στόχο: α) την καλλιέργεια της επιχειρηματικής τους σκέψης, β) την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε υψηλόβαθμες θέσεις και γ) την εναρμόνιση επαγγελματικού και προσωπικού/οικογενειακού χρόνου.

Σεμινάριο Δ

Εκπαίδευση για την οικονομική ενδυνάμωση των νέων γυναικών με στόχο: α) την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, β) την επίτευξη του στόχου ίσης αμοιβής για ίση εργασία και γ) την προστασία της μητρότητας, αλλά και τη μη ανακοπή ή επιβράδυνση της επαγγελματικής πορείας και δυναμικής της γυναίκας εξαιτίας της μητρότητας.