Σεμινάρια

Την φετινή χρονιά 2023-2024, το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί διά ζώσης με την μορφή 4 ημερίδων σε 2 πόλεις της Ελλάδας, αλλά και διαδικτυακά, για τις γυναίκες που δεν μπορούν να τα παρακολουθήσουν διά ζώσης στις συγκεκριμένες πόλεις. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί μια σειρά τεσσάρων ημερίδων, διάρκειας 7-8 ωρών έκαστη, που θα γίνουν σε Σαββατοκύριακα, στις εξής πόλεις: Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι γυναίκες που θα παρακολουθήσουν τα σεμινάρια διαδικτυακά θα συμμετάσχουν σε μια σειρά 9 σεμιναρίων μέσης διάρκειας 2-3 ωρών έκαστο.

Θα προσφέρονται σταδιακά οι δια ζώσης ημερίδες και τα διαδικτυακά σεμινάρια, από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Απρίλιο 2024. Οι ημερίδες και τα σεμινάρια θα έχουν διαδραστικό χαρακτήρα. Με την ολοκλήρωση της παρακολούθησής τους, οι συμμετέχουσες θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπου θα αναφέρεται το σύνολο των θεματικών που προσεγγίστηκαν και των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν.

 

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια θα βρείτε στην ενότητα «Συχνές ερωτήσεις».

Τα σεμινάρια ενδυνάμωσης γυναικών εξελίσσονται σε 4 θεματικές ως εξής:

 

Θεματική Ενότητα Α

Εκπαίδευση νέων γυναικών με σκοπό την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τα δικαιώματά τους, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τους μηχανισμούς και τις δομές προάσπισής τους και την ικανότητά τους για συνηγορία.

Θεματική Ενότητα Β

Ενδυνάμωση, ενημέρωση και εκπαίδευση νέων γυναικών για την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής και σωματικής τους υγείας και για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών.

Θεματική Ενότητα Γ

Εκπαίδευση για την οικονομική ενδυνάμωση των νέων γυναικών με στόχο: α) την καλλιέργεια της επιχειρηματικής τους σκέψης, β) την ενίσχυση της συμμετοχής τους σε κέντρα λήψης αποφάσεων και σε υψηλόβαθμες θέσεις και γ) την εναρμόνιση επαγγελματικού και προσωπικού/οικογενειακού χρόνου.

Θεματική Ενότητα Δ

Εκπαίδευση για την οικονομική ενδυνάμωση των νέων γυναικών με στόχο: α) την ενίσχυση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας, β) την επίτευξη του στόχου ίσης αμοιβής για ίση εργασία και γ) την προστασία της μητρότητας, αλλά και τη μη ανακοπή ή επιβράδυνση της επαγγελματικής πορείας και δυναμικής της γυναίκας εξαιτίας της μητρότητας.