Πιστοποίηση

Οι Leaders λαμβάνουν πιστοποίηση δεξιοτήτων (soft skills), η οποία περιγράφει το περιεχόμενο της εκπαίδευσής τους και της πρακτικής άσκησης (σεμινάρια ενδυνάμωσης) που έκαναν στο πλαίσιο αυτής, αντιστοιχίζοντας το σε ικανότητες και δεξιότητες που ανέπτυξαν. Η πιστοποίηση έχει τη μορφή «τίτλου» (διπλώματος), εκδίδεται από το Ίδρυμα Λαμπράκη και φέρει την υπογραφή της Επιστημονικής Υπεύθυνης του WOMENTORS, Καθηγήτριας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας Κάλλιας Κουνενού. Συνοδεύεται από αναλυτική περιγραφή στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση είναι η:

  • Ανελλιπής συμμετοχή στην εκπαίδευση των Leaders (περιλ. σεμιναρίου για management)
  • Τήρηση και εφαρμογή των κανόνων και διαδικασιών του WOMENTORS, όπως διατυπώνονται από την ομάδα έργου και από τις Συντονίστριες
  • Εφαρμογή των οδηγιών για την διεξαγωγή των σεμιναρίων, την αξιοποίηση των βιντεο-αφηγήσεων και τη συμμετοχή στο mentoring.
  • Προσέλκυση και ενδυνάμωση συνολικά 50 νέων γυναικών μέσα σε 2 χρόνια (25+25), οι οποίες θα ολοκληρώσουν τη σειρά των 10 σεμιναρίων, που θα προσφέρει η leader.