Το μοντέλο

Ο σχεδιασμός του έργου έχει βασιστεί πάνω στην ανάπτυξη βιώσιμου μοντέλου πολλαπλασιαστικής ενδυνάμωσης και συνηγορίας βάσει της δικτύωσης.

Το μοντέλο αποτελεί ένα δίκτυο διάχυσης γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων ηγεσίας και συνηγορίας σε θέματα ισότητας. Έχει μορφή ομόκεντρων κύκλων, όπου στο κέντρο βρίσκεται η Επιστημονική Ομάδα, στον επόμενο κύκλο οι 23 Συντονίστριες, στον αμέσως επόμενο οι 177 Leaders και στον τελευταίο οι συμμετέχουσες στις δράσεις ενδυνάμωσης νέες. Η γνώση και οι δράσεις του πρώτου κύκλου διαχέονται καθώς οι κύκλοι μεγαλώνουν. Οι νέες του εξωτερικού κύκλου μπορούν κατόπιν εκπαίδευσης και επιτυχούς άσκησης να μετακινηθούν προς τον κύκλο των Leaders.

177 νέες φοιτήτριες θα εκπαιδευθούν ως Leaders και θα αναλάβουν δράση για την ισότητα των φύλων, οργανώνοντας σεμινάρια ολιστικής ενδυνάμωσης για 50 νέες γυναίκες η καθεμία. Έτσι θα δημιουργηθεί ένα δίκτυο 9.000 γυναικών 18-35 ετών, που θα συμμετάσχουν σε δράσεις ενδυνάμωσης σε 14 πόλεις της Ελλάδας.

Οι γυναίκες αυτές θα διακινήσουν βίντεο προβολής θετικών γυναικείων προτύπων σε συνολικά 35.000 νέες γυναίκες.

4.000 κορίτσια και ισάριθμα αγόρια ηλικίας 12-18 ετών θα ενημερωθούν για τα δικαιώματα του ανθρώπου, με εστίαση σε αυτά που στην περίπτωση της γυναίκας καταπατώνται και για τα δεδομένα σχετικά με τις διακρίσεις κατά των γυναικών στην Ελλάδα

23 γυναίκες με γνώσεις ενδυνάμωσης θα αναλάβουν συντονιστικό, συμβουλευτικό και εποπτικό ρόλο σε τοπικό επίπεδο.